Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ નિમયસંગ્રહ અને દફતરો
પ્રકરણ-૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩)
 
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જનરલ) નિયમો-૨૦૦૨
દસ્તાવેજનું નામ/મથાળુ દસ્તાવેજનો પ્રકાર
સેવા વિષયક બાબતો ગુજરાત મુલ્કી સેવા (જનરલ) નિયમો-૨૦૦૨
દસ્તાવેજ પરનું ટૂંકુ લખાણ ગુજરાત મુલ્કી (સેવા) નિયમો-૨૦૦૨
વ્યકિતને નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે. સરનામું- કચેરી ગ્રંથાલય, બ્લોક નં. ૯, પ્રથમ માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
  ફેકસ: ૨૩૨૫૧૭૩૨
વિભાગ દ્વારા નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોય તો) --